Om AB Parrådgivarna

Organisation

AB Parrådgivarna Sverige bildades 2010. Verksamheten bedriver kommunal och privat familjerådgivning, företaget har idag upphandlingsavtal med Nacka, Danderyd och Täby, Stockholm, Ekerö, Lidingö, Järfälla och Solna kommun. Utöver familjerådgivning bedriver Parrådgivarna psykoterapi och handledning. 5 stycken medarbetare äger och driver verksamheten i gemensamma lokaler.  Inga anställda finns i företaget. Alla medarbetare har en ansvarsförsäkring i sitt arbete. Företagets verksamhet och lokal är försäkrat.

För att arbetet med klientsäkerhet ska bli framgångsrikt krävs att det drivs systematiskt och i en organisation med tydliga roller och hög kunskap. Alla medarbetare är av socialstyrelsen legitimerade psykoterapeuter, vilket innebär att de har ett eget personligt ansvar för det klientarbete som bedrivs. Detta innebär anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen samt lex. Maria anmälning vid suicid och lex. Sara anmälning vid avvikelser på arbetsplatsen.

Kompetens hos personalen

Vi har utöver arbetet med familjerådgivningen en bred kompetens med lång erfarenhet av arbete med: psykoterapi, psykosocial problematik, gruppterapi för unga vuxna, våld och hot om våld och övergrepp inom familj och på arbetsplats, ätstörningar, sexuell problematik, kris och trauma, missbruk, hbtq, diagnostik och utvecklingsbedömningar för såväl barn som för unga vuxna och vuxna. Samtliga inom verksamheten är leg. psykoterapeuter med olika teoretiska inriktningar såsom t. ex familjeterapeutisk och kognitiv/relationell och psykodynamisk/psykoanalytisk. Två av familjerådgivarna är auktoriserade familjerådgivare. Fyra medarbetare är utbildade handledare inom psykoterapi och psykosocialt arbete. Vi har olika grundutbildning såsom: psykolog, socionom och beteendevetare samt vidareutbildning till handledare, certifierad EMDR-terapeut och EFT-parterapeut. Vi har kunskap om familjerätt och lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete inom kommun och landsting. Inom AB Parrådgivarna finns lång erfarenhet och kompetens att arbeta med familjer och barn inskrivna på institution. Barn med egna svårigheter eller som ett uttryck för dysfunktionella familjesystem. Ungdomar med utagerande problematik såsom våld, kriminalitet, missbruk där man arbetar med hela familjesystemet och nätverket för att öka förståelsen och därmed arbeta med de nära relationerna som skydd för fortsatt utagerande. Vi har även erfarenheter av att arbeta med yngre barn och deras föräldrar på skoldaghem, utredningshem, samt BUP och BUP terapikollo. Detta innebär kompetens inom området barns egna behov när föräldrarna lever i svåra konfliktsituationer. Vi har bred kompetens inom psykoterapi inom somatisk sjukvård. Vi har erfarenhet av att arbeta med föräldrar i ett adoptionssystem samt adoptionsproblematiken som en existentiell svårighet hos barn, unga vuxna och vuxna. Det finns kompetens inom företaget att arbeta med självskadande beteende samt suicidal problematik. I första hand arbetar vi med hela system kring dessa problem men vid behov även enskilda psykoterapier. Inom gruppen finns kompetens och lång erfarenhet samt längre och kortare utbildning i att arbeta med sexualitetens olika problem från individperspektivet, parrelationen till samhället.

Systematiskt kvalitetsarbete

AB Parrådgivarna har valt att dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete som ett kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet ses som en plattform för att vidareutveckla vårt kvalitetsarbete men också vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Vår verksamhet kring vad och hur vi arbetar är en levande process där kvalitetssystemet ger struktur och lämnar tydliga avtryck av vad vi vill, beslutar och genomför i form av riskbedömningar, uppföljning av klagomål och synpunkter, omvärldsanalyser, egenkontroller och en vilja att sträva mot nöjda par och uppdragsgivare och en väl fungerande verksamhet utifrån en etablerad metodik för familjerådgivning och en ständig kompetensutveckling av vår personal.

Utvärdering

Vid mottagningen för verksamheten AB Parrådgivarna Sverige finns tydliga rutiner för att förebygga fel och brister från parets första telefon eller mejlkontakt till sista rådgivningssamtal. Alla familjerådgivare använder sig av en särskild utvärderingsenkät av de rådgivande uppdrag de haft.  Kundenkäten delas ut och fylls i av samtliga par vid avslutande samtal, de läggs i en brevlåda på mottagningen för att säkerställa anonymitet. Vår enkät är utformad för att upptäcka och förhindra fel och brister genom att paren/parterna ges möjlighet att uttrycka synpunkter och klagomål. Enkäten dokumenteras vid varje uppdrag och kan på så vis följas upp vid varje enskilt ärende, utvärderingen sker anonymt med full sekretess. Som en förlängning av utvärderingen, efter varje enskilt rådgivande uppdrag, sammanställs och dokumenteras eventuella synpunkter och klagomål som uppstått i behandlingen. Dessa dokument redovisas vid personalmöten som hålls varje vecka. Vid eventuella avvikelser utifrån dokumenten åtgärdas dessa genom att beslut fattas om ändringar i de gemensamma rutinerna.

    Hör av dig till oss!

    Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: