Psykoterapi

När psykoterapi kan vara en hjälp

Psykoterapi kan vara en hjälp när du upplever att du har ett psykiskt lidande som är svårt att bemästra eller komma till rätta med på egen hand.

Personliga kriser där symtomen utgörs av ångest, stress, oro, sorg, sömnbesvär, vissa somatiska (kroppsliga) besvär, nedstämdhet/depression är exempel på när psykoterapi kan vara en hjälp.

Psykoterapi kan också vara till hjälp vid obearbetade förluster, separationer, relationsproblem – privat eller på arbetet, eller i stunder i livet då det kan vara skönt att ha en utomstående professionell samtalspartner.

Psykoterapi är ett samarbete mellan klient och psykoterapeut där klienten står i fokus.

Psykoterapi innebär att klienten tillsammans med en utbildad psykoterapeut söker efter invanda mönster hos klienten vad gäller tankar, känslor och beteenden och därigenom försöker förstå hur det kommer sig att problemet uppstår. Målsättningen med psykoterapi kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och resurser, bearbeta kriser eller förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av den egna livssituationen samt finna mer gynnsamma sätt att hantera svårigheter.

Hur går psykoterapi till?

Psykoterapi som behandlingsform sker inom fastställda ramar vad gäller tider för samtal, arvode och frekvens. En överenskommelse kring detta görs mellan psykoterapeut och klient under de inledande så kallade bedömningssamtalen. Bedömningssamtalen är oftast 1-3 samtal där klienten och psykoterapeuten tillsammans ringar in klientens behov, bekymmer samt önskemål med terapin.

Psykoterapi kan antingen vara en kortare tidsbegränsad psykoterapi där antalet sessioner från början är fastställt och där terapin håller sig till ett specifikt fokus som klienten och terapeuten tillsammans kommit överens om. Det kan också vara en längre tids terapi där antalet gånger inte är fastställt från början.

  Det finns olika former av psykoterapi

  Vi på Parrådgivarna är alla legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet av både individuell psykoterapi och par- och familjeterapi.

  Vi arbetar i huvudsak utifrån en psykodynamisk och relationell grundsyn. Detta innebär att vi tillsammans med klienten försöker förstå hur klientens symtom kan vara kopplat till den aktuella livssituationen och de känslor den väcker, att tidigare relationer och erfarenheter påverkar hur individen möter och och är i relationer idag samt hur individen reagerar i nya situationer.

  Vi på Parrådgivarna arbetar också med inslag utifrån kognitiva metoder i situationer där det är viktigt att t ex förstå hur negativa tankemönster styr och påverkar hur vi hanterar livet.

  Fokus i Parrådgivarnas verksamhet utgörs av en förtroendefull samarbetsrelation med möjligheter till ökad medvetenhet och självreflektion, vilket öppnar för att bättre förstå, känna igen och förändra tankar, beteenden och känslor.

  Vad innebär det att vara legitimerad psykoterapeut?

  Alla medarbetare på Parrådgivarna är legitimerade psykoterapeuter.

  En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning, Psykoterapeutprogrammet, ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke så  som t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska, beteendevetare eller präst.

  Utbildningen till legitimerad psykoterapeut innebär en påbyggnad efter grundutbildningen och är en specialisering i psykoterapeutisk behandling. För att ha behörighet att söka Psykoterapeutprogrammet så krävs att man först genomgått basutbildning i psykoterapi ( 60 hp), och därefter bedrivit psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Egen psykoterapi är också en merit. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar det legitimationsgrundande programmet tre år (90 hp) med studier och praktik under handledning.

  En legitimationsgrundande utbildning innebär utöver detta en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning. Som legitimerad är man ålagd att arbeta utifrån-, och hålla sig á jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Som legitimerad psykoterapeut har man en unik kompetens att möta individer, grupper och organisationer.

  Hör av dig till oss!

  Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: